Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wirtualny skansen przy drodze

Biuro Dokumentacji Zabytków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wirtualny skansen przy drodze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Oleksiak.
 • E-mail: dostepnosc@bdz.szczecin.pl
 • Telefon: 914337098

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • Adres: ul. Teofila Starzyńskiego 3-4,
  70-506 Szczecin
 • E-mail: dostepnosc@bdz.szczecin.pl
 • Telefon: 914337098

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku mieszczącego siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków (lokal wynajmowany) prowadzą 2 wejścia - główne (poziom „0”) i boczne (poziom „-1”) dostępne w bramie przejazdowej (przejściu pod budynkiem). Obydwa wejścia są dostępne od strony od ul. Teofila Starzyńskiego. Przy wejściu głównym, do którego prowadzą schody znajduje się tablica informująca o wejściu bocznym. Wejście boczne nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drodze do windy obsługującej wszystkie kondygnacje budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na poszczególnych kondygnacjach brak barier architektonicznych.

Siedziba naszej instytucji zlokalizowana jest na 2 piętrze budynku. Na poziomie „0” (wychodząc z windy na lewo), tuż przy wejściu głównym znajduje się portiernia, gdzie można otrzymać informacje o naszej lokalizacji. Na poziomie „0” przy portierni znajdują się tablice informacyjne przedstawiające ogólny schemat budynku, na poziomie „2” na ścianach znajdują się kierunkowskazy wyznaczające drogę do naszych pomieszczeń.

W budynku administrator nie umieścił pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W pomieszczeniach Biura Dokumentacji Zabytków jest pętla indukcyjna.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie „0” (w przychodni).